Wat is BOLS?

Stichting BOLS is opgericht door de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Federatie van Medisch Specialisten (FMS) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). Het BOLS heeft als doel om verdelingsvoorstellen te maken voor de instroom van de zorgopleidingen die worden bekostigd door middel van een beschikbaarheidsbijdrage.
Op geleide van de adviezen van het Capaciteitsorgaan stelt de minister van VWS jaarlijks een aantal instroomplaatsen beschikbaar. Deze instroomplaatsen worden door Stichting BOLS in concept verdeeld en door het ministerie van VWS in een Verdeelplan gezet. Naar aanleiding van dit Verdeelplan kent de NZa een Beschikbaarheidbijdrage toe aan ziekenhuizen die opleiden.

Missie

De missie van BOLS is om namens de veldpartijen zorg te dragen voor het toewijzen van instroomplaatsen voor de medisch specialistische vervolgopleidingen, met als doel goed en doelmatig opleiden van artsen met het oog op ontwikkelingen in de zorgvraag en de arbeidsmarkt.

Visie

BOLS draagt zorg voor een transparant toewijzingsproces op basis van toetsbare criteria en voor procedures en rekenregels wanneer partijen geen consensus bereiken. Uitgangspunt is om op geleide van ontwikkelingen in de zorgvraag en een optimale inzet van kwalitatief goede opleidingen, te komen tot een evenwichtige en doelmatige verdeling van opleidingscapaciteit over de OOR’s.

Voor het toewijzen op geleide van ontwikkelingen in de zorgvraag en het komen tot een evenwichtige en doelmatige verdeling, maakt BOLS gebruik van beleidsrijke toewijzingscriteria.

Om de opdracht voor het op deze wijze tot stand brengen van een verdeelvoorstel voor medische vervolgopleidingen goed te kunnen invullen, ontwikkelt BOLS, in afstemming met alle betrokken stakeholders en binnen de beleidskaders van de opdrachtgever VWS, een bredere visie op opleiden. In aansluiting op deze bredere visie signaleert BOLS vraagstukken, initieert beleid en brengt waar nodig gevraagd en ongevraagd advies uit aan VWS en zoekt daarbij actief afstemming met andere betrokken partijen (waaronder het Capaciteitsorgaan en R.G.S.).

Relevante onderwerpen voor BOLS zijn bijvoorbeeld:

  • De gewenste instroom per specialisme binnen de bandbreedte van het Capaciteitsorgaan;
  • Afstemming van medische opleidingen op de veranderende zorgvraag vanuit een gezamenlijke bredere visie op opleiden (flexibilisering medische vervolgopleidingen, bijscholing, e.d.);
  • De vormgeving van het opleidingscontinuüm binnen de regio vanuit het oogpunt van kwaliteit (het bieden van voldoende exposure) en doelmatigheid (tegengaan van verdunning).

Werkwijze

Op verzoek van het Ministerie van VWS stelt Stichting BOLS ieder jaar een toewijzingsvoorstel op voor vervolgopleidingen van de medisch specialistische vervolgopleidingen inclusief psychiatrie, de spoedeisende geneeskunde, de ziekenhuisfarmacie, de kaakchirurgie en de orthodontie en de beroepen klinische chemie de klinische fysica.

Dit gebeurt volgens een transparant en toetsbaar proces. De regels voor het proces zijn vastgelegd in een toewijzingsprotocol dat jaarlijks wordt vastgesteld in overleg met VWS en getoetst aan het door VWS opgestelde spelregeldocument. Voor de toewijzing psychiatrie geldt een afzonderlijk toewijzingsprotocol dat is afgestemd met de partijen in de Kamer Psychiatrie.

De toewijzing van opleidingsplaatsen gebeurt in twee stappen. De eerste stap is dat BOLS een concept toewijzingsvoorstel opstelt voor de verdeling van de opleidingsplaatsen over de OOR’s. Wetenschappelijke verenigingen en OOR’s worden in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over de gewenste verdeling. Na afweging van alle argumenten stelt BOLS vervolgens het toewijzingsvoorstel voor de verdeling over de OOR’s definitief vast. De tweede stap is dat de OOR’s een voorstel opstellen voor de verdeling van de opleidingsplaatsen over opleidingsinstellingen binnen de OOR. De OOR’s volgen hierbij de procedure die in het toewijzingsprotocol is aangegeven. Individuele opleidingsinstellingen kunnen een afwijkende zienswijze indienen. Wanneer er geen consensus is zal BOLS na het afwegen van alle argumenten een definitief besluit nemen over de verdeling.

Wanneer opleidingsinstellingen klachten hebben over de gevolgde procedure kunnen zij een beroep doen op de klachten- en geschillenprocedure die door BOLS is ingesteld.