Opleidingsetalage

In opdracht van de stichting BOLS is in april 2010 het project  “Opleidingsetalage” gestart. De uitvoering is belegd bij de Federatie van Medisch Specialisten. De Opleidingsetalage biedt een platform voor aios om opleidingsonderdelen te zoeken en met elkaar te vergelijken en zo op een plek naar keuze te kunnen differentiëren. In 2013 heeft VWS een subsidieverlenging toekgekend.

De Opleidingsetalage heeft het mede mogelijk gemaakt voor aios om te kunnen differentiëren op een plek naar keuze en zij heeft hiermee bijgedragen aan een cultuuromslag. De huidige ontwikkelingen dwingen aios om meer dan ooit de regie te nemen in hun eigen opleiding. Naast actuele thema’s als modernisering van de opleiding, concentratie en spreiding van zorg en de veranderde arbeidsmarkt speelt nu ook de individualisering van de opleidingsduur een belangrijke rol. Ook voor opleiders hebben deze ontwikkelingen consequenties. De Opleidingsetalage wil zich dan ook ontwikkelen tot een tool voor aios en opleiders en zich meer gaan richten op kennisdelen en het zichtbaar maken van kwaliteit van de opleiding waarbij ook aandacht wordt besteed aan algemene competenties en regionale speerpunten.

www.opleidingsetalage.nl

Onderzoek leerklimaat aios

Stichting BOLS startte in mei 2010 een onderzoek naar het leerklimaat van aios in opleidingsinstellingen in Nederland. Aanleiding is het advies dat de projectgroep Kwaliteitsindicatoren uitbracht, om de aandacht te richten op het interne kwaliteitszorgsysteem. Opleidingsinstellingen kunnen zich per ommegaande aanmelden om deel te nemen aan het onderzoek. Betreffende aios kunnen vervolgens digitaal worden uitgevraagd.

In de afgelopen jaren hebben er veel ontwikkelingen plaatsgevonden in de opleidingen van medisch specialisten. Zo is de bekostiging en inrichting van de opleiding veranderd en is er meer aandacht gekomen voor de kwaliteit van de opleiding en het inzichtelijk maken daarvan.

Het ministerie van VWS wilde op basis van externe kwaliteitsindicatoren opleidingsplaatsen verdelen. De projectgroep Kwaliteitsindicatoren, onder leiding van de heer prof. A.J.J.A. Scherpbier, heeft echter geadviseerd om eerst de aandacht te richten op het interne kwaliteitszorgsysteem. Op basis van dit advies heeft het BOLS besloten om een onderzoek te faciliteren en in gang te zetten onder alle opleidingsinstellingen in Nederland met behulp van D-RECT (Dutch Residency Educational Climate Test).