BOLS Invitational 12 februari 2015

Problemen in de beleidscyclus rond het toewijzen van instroomplaatsen

Op advies van het Capaciteitsorgaan stelt de minister van VWS jaarlijks het aantal instroomplaatsen voor de medische vervolgopleidingen vast. BOLS stelt vervolgens een voorstel op voor het verdelen van de instroomplaatsen over de OOR’s en de opleidingsinstellingen binnen de OOR’s. VWS stelt het verdeelplan definitief vast. Op basis van het verdeelplan kent de NZa een beschikbaarheidsbijdrage toe aan de ziekenhuizen die opleiden. Het afgelopen jaar is de toewijzing moeizaam verlopen door enkele problemen in de beleidscyclus rond het toewijzen van instroomplaatsen.

Bij de toewijzing 2015 heeft VWS aangegeven het aantal instroomplaatsen voor alle medische vervolgopleidingen op het maximumadvies van het Capaciteitsorgaan vast te willen stellen. Hierdoor was er voor BOLS geen ruimte om bij de instroom te differentiëren op basis van taakherschikking en arbeidsmarktproblematiek.

Een aantal specialismen herkende zich niet  in het advies van het Capaciteitsorgaan en gaf aan boven of onder de bandbreedte van het Capaciteitsorgaan te willen laten instromen.

Er is vertraging opgetreden in het vaststellen van de beschikbaarheidsbijdrage 2013 doordat de NZa andere regelgeving hanteert dan tot dusver is geschied.

Doelstelling van de Invitational

Om deze problemen te bespreken organiseert BOLS een Invitational met veldpartijen (OOR’s en wetenschappelijke verenigingen) en met het Capaciteitsorgaan.  VWS zal bij de Invitational als toehoorder aanwezig zijn.

Doelstelling van de Invitational is het verhelderen van ieders rol in de beleidscyclus rond het toewijzen van instroomplaatsen, het inventariseren van problemen die wetenschappelijke verenigingen en OOR’s in dit proces ervaren en het formuleren van een gezamenlijk standpunt ten aanzien van ieders rol in het toewijzingsproces en de gerezen problemen hierbij.  De uitkomst van de Invitational zal als input dienen voor een bestuurlijk overleg tussen BOLS en VWS over de genoemde problematiek op een later tijdstip.

Onderzoek leerklimaat aios

Stichting BOLS startte in mei 2010 een onderzoek naar het leerklimaat van aios in opleidingsinstellingen in Nederland. Aanleiding is het advies dat de projectgroep Kwaliteitsindicatoren uitbracht, om de aandacht te richten op het interne kwaliteitszorgsysteem. Opleidingsinstellingen kunnen zich per ommegaande aanmelden om deel te nemen aan het onderzoek. Betreffende aios kunnen vervolgens digitaal worden uitgevraagd.

In de afgelopen jaren hebben er veel ontwikkelingen plaatsgevonden in de opleidingen van medisch specialisten. Zo is de bekostiging en inrichting van de opleiding veranderd en is er meer aandacht gekomen voor de kwaliteit van de opleiding en het inzichtelijk maken daarvan.

Het ministerie van VWS wilde op basis van externe kwaliteitsindicatoren opleidingsplaatsen verdelen. De projectgroep Kwaliteitsindicatoren, onder leiding van de heer prof. A.J.J.A. Scherpbier, heeft echter geadviseerd om eerst de aandacht te richten op het interne kwaliteitszorgsysteem. Op basis van dit advies heeft het BOLS besloten om een onderzoek te faciliteren en in gang te zetten onder alle opleidingsinstellingen in Nederland met behulp van D-RECT (Dutch Residency Educational Climate Test).

Opleidingsetalage

In opdracht van de stichting BOLS is in april 2010 het project  “Opleidingsetalage” gestart. De uitvoering is belegd bij de Federatie van Medisch Specialisten. De Opleidingsetalage biedt een platform voor aios om opleidingsonderdelen te zoeken en met elkaar te vergelijken en zo op een plek naar keuze te kunnen differentiëren. In 2013 heeft VWS een subsidieverlenging toekgekend.

De Opleidingsetalage heeft het mede mogelijk gemaakt voor aios om te kunnen differentiëren op een plek naar keuze en zij heeft hiermee bijgedragen aan een cultuuromslag. De huidige ontwikkelingen dwingen aios om meer dan ooit de regie te nemen in hun eigen opleiding. Naast actuele thema’s als modernisering van de opleiding, concentratie en spreiding van zorg en de veranderde arbeidsmarkt speelt nu ook de individualisering van de opleidingsduur een belangrijke rol. Ook voor opleiders hebben deze ontwikkelingen consequenties. De Opleidingsetalage wil zich dan ook ontwikkelen tot een tool voor aios en opleiders en zich meer gaan richten op kennisdelen en het zichtbaar maken van kwaliteit van de opleiding waarbij ook aandacht wordt besteed aan algemene competenties en regionale speerpunten.

www.opleidingsetalage.nl