De Federatie

De Federatie Medisch Specialisten (de Federatie) is de beroepsvereniging voor en door medisch specialisten. Via alle Nederlandse wetenschappelijke verenigingen vertegenwoordigt de Federatie ongeveer 20.000 medisch specialisten.

De Federatie zet zich o.a. in om de inhoud en structuur van de medisch specialistische vervolgopleiding en het aantal op te leiden specialisten optimaal af te stemmen op de zorgbehoefte. Alleen zo kan in de toekomst kwalitatief goede medisch specialistische zorg worden geboden.

Bezoek de site

NFU

De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) vertegenwoordigt de acht samenwerkende umc’s in Nederland, als belangenbehartiger en als werkgever van ruim 65.000 mensen.

De umc’s werken op het gebied van onderwijs en opleiding samen met algemene ziekenhuizen en andere onderwijsinstellingen op regionaal niveau in de Opleidings- en Onderwijs Regio’s (OOR's).

Bezoek de site

NVZ

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)  is de branchevereniging voor algemene ziekenhuizen en categorale instellingen in Nederland. Op dit moment zijn er 114 zorginstellingen lid van de NVZ. De NVZ behartigt de belangen van haar leden op zorginhoudelijk, economisch en sociaal vlak. Doel is om alle randvoorwaarden en waarborgen te creëren die nodig zijn om kwalitatief hoogwaardige en doelmatige medisch-specialistische zorg aan patiënten te verlenen. Dit kan bereikt worden door beleid te ontwikkelen; door uit te spreken hoe ziekenhuizen over belangrijke ontwikkelingen in de zorg denken; door uitleg te geven aan de politiek; en door het initiatief te nemen veldpartijen en stakeholders bij elkaar te brengen om samen tot praktische en hanteerbare oplossingen te komen die in de zorgsector spelen.

Bezoek de site

Capaciteitsorgaan

Het Capaciteitsorgaan is opgericht door een groot aantal veldpartijen uit de zorg en wordt gesubsidieerd door VWS. Het CO stelt ramingen op voor de opleidingscapaciteit van de medische en tandheelkundige vervolgopleidingen, uitgaande van de te verwachten zorgbehoefte, en ramingen voor de capaciteit van de initiële opleiding tot arts. Deze ramingen worden gecommuniceerd aan de zorgsector en de overheid.

Het Capaciteitsorgaan kent een Plenair Orgaan (bestuur van de Stichting), Kamers, en werkgroepen. In totaal buigen zo ’n 80 tot 100 deskundigen zich een viertal keren per jaar over de ontwikkelingen in de zorgvraag, de beroepen, en de opleidingen.

Bezoek de site

NZa

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is een organisatie die tarieven in de zorg vaststelt en toezicht houdt op zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Voor de meeste zorgbehandelingen maken zorgverzekeraars en zorgaanbieders samen afspraken over de inhoud van de behandeling, de kwaliteit en de prijs ervan. Sommige prijzen stelt de NZa vast, zoals een bezoek aan de huisarts en de tandarts. Daarnaast controleert de NZa of zorgaanbieders en zorgverzekeraars zich aan de wetten en regels houden. Zorgverzekeraars moeten bijvoorbeeld iedereen accepteren voor de basisverzekering.

De NZa adviseert de minister en de staatssecretaris van VWS. Deze adviezen gaan onder andere over mogelijke verbeteringen in de wetten en regels in de zorg. De adviezen worden gebaseerd op onderzoek en analyses van feiten en cijfers in de zorg. De taken van de NZa staan beschreven in de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg).

Bezoek de site

Over deze site

De foto in de achtergrond is van Riechelle van der Valk.

Deze site is ontworpen en gebouwd door Terralemon.